Οριστική κατάταξη: Νήπια Πέτρα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΔΗΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1630